h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Nieustalony sprawca przestępstwa – czy należy mi się odszkodowanie?

Nieustalony sprawca przestępstwa – czy należy mi się odszkodowanie?

Zdarza się, że organy ścigania umarzają postępowania dotyczące nawet najcięższych przestępstw – pobić, rozbojów, zabójstw – z powodu niewykrycia sprawcy czynu. Oczywistym jest, iż w sytuacji ustalenia osoby winnej możemy domagać się bezpośrednio od niej – w toku postępowania karnego bądź też osobno, na drodze postępowania cywilnego, zarówno zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznaliśmy my sami bądź osoba dla nas najbliższa, zmarła na skutek czynu przestępnego, jako też odszkodowania za wszelkie straty, poniesione w związku ze zdarzeniem tj. zwrotu równowartości skradzionego lub uszkodzonego mienia, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów procesu etc.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa nie został wykryty bądź też jest on potocznie mówiąc nieściągalny a następstwem czynu była śmierć osoby pokrzywdzonej lub naruszenie czynności jej narządów ciała albo rozstrój zdrowia?

Możemy wówczas wystąpić o kompensatę państwową. Jej uzyskanie obwarowane jest jednak określonymi w ustawie warunkami. Przede wszystkim kompensatę przyznaje się wyłącznie jeżeli przestępstwo zostało popełnione na terytorium Polski i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków i innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci, oskarżeni lub skazani.

Należy pamiętać, że kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie:

  • utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
  • koszty leczenia lub
  • koszty pogrzebu pokrzywdzonego.

Maksymalna wysokość kompensaty to 12.000 zł.

O świadczenie może ubiegać się nie tylko sam pokrzywdzony. O przyznanie kompensaty może wystąpić także osoba najbliższa przez którą rozumie się małżonka lub osobę pozostającą z ofiarą we wspólnym pożyciu, wstępnego, zstępnego, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa osoby te pozostawały na utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć na skutek przestępstwa.

Co istotne, omawiana regulacja odnosi się do przestępstw popełnionych po dacie 19 lipca 2005 r.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania związane z przedstawioną tematyką zapraszam do kontaktu z Kancelarią w Świdnicy, Dzierżoniowie lub Wałbrzychu.